Witamy na stronach 

Towarzystwa Różańca Świętego
w Barrie, Ontario

|| Cel Towarzystwa i Statut || Różaniec || Historia ||Historia w zdjęciach||

Cel Towarzystwa i Statut

  Cel Towarzystwa i Statut

 1. Towarzystwo Żywego Różańca jest zrzeszeniem religijnym (niewiast, mężczyzn, dzieci i młodzieży) we wspólnocie Parafii Ducha Świętego w Barrie, Ontario i ma charakter modlitewno-formacyjny. Zmierza do ukształtowania postawy prawdziwej wiary i odpowiedzialności za rodzinę i Kościół. Członkowie "Żywego Różańca", podejmując życie według Ewangelii, pragną dążyć do świętości i wyznawania wiary zgodnie z nauką Kościoła. Członkowie łączą własne cele z apostolskimi zamierzeniami Kościoła poprzez codzienną modlitwę wstawienniczą, rozważając tajemnice Różańca, oraz pragną pobudzać wszystkich do czynu apostolskiego, w którym przejawia się miłość Boga i bliźniego. Członkowie pogłębiają pobożność Maryjną i naśladując w wierze Niepokalaną Maryję, zawierzają siebie i swoich bliskich Jezusowi  Chrystusowi. Służy temu regularne życie sakramentalne, wspólna modlitwa (w każdą niedzielę), rekolekcje, pielgrzymki, nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, odpowiadając na wezwania Maryi, utrzymywanie i branie udziału w uroczystościach Kościoła i podtrzymywanie tradycji i kultury chrześcijańskiej.

2. Towarzystwo Żywego Różańca tworzą Róże, z których każda posiada 20 osób. Każda Róża obiera sobie patronkę lub wybrana jest przez Zarząd i może wyznaczyć szczególne zadania. Róży przewodniczy ZELATORKA, wybierana co trzy lata przez zarząd, posiada prawo do głosowania. Zelator powinien być członkiem Parafii.

3. Sprawami Towarzystwa Różańca Św. kieruje ZARZĄD wybierany na ogólnym zebraniu na trzy letnią kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Przewodnicząca/y, Wice przewodnicząca/y, Sekretarz, Skarbnik. Wyboru funkcyjnych dokonuje się na zebraniu ogólnym, poprzez zgłoszenie kandydatur. Osobą kandydującą jest Zelator lub zastępca, powyżej 18 lat, wykonująca sumiennie obowiązki przez przynajmniej rok czasu, członek Parafii Ducha Świętego mająca możliwość przyjmowania sakramentów. Osoby kandydujące muszą być obecne na wyborach. Kandydatura, która w głosowaniu otrzymała większość obecnych głosów przejmuje funkcję. Głosowanie może być dokonane telefonicznie przez zelatorkę, głosy muszą być uczciwie zapisane przy każdym członku, natomiast wynik z głosowania z danej róży przekazany do osób z uprzedniego zarządu.

Jeśli NOWY ZARZĄD będzie miał propozycje wydarzeń Towarzystwa na które nie zebrało jeszcze funduszy ma za zadanie dokonać zbiórki funduszy na dany cel przez organizowanie różnych wydarzeń parafialnych. NOWY Zarząd nie ma prawa dysponowania finansami do tej pory wypracowanymi przez poprzednich członków. Decyzja dysponowania dotychczasowymi finansami dokonywana jest przez zarząd i członków a następnie potwierdzona przez proboszcza.

Funkcje zarządu są ustalane na 3 lata, w razie rezygnacji, wypełnia następna osoba z  ogólną największą  ilością głosów z ostatnich wyborów. Osoba rezygnująca ma obowiązek przedstawienia pisemnej rezygnacji zarządowi. Nieobecność członka zarządu na trzech zebraniach (nieusprawiedliwionych) lub nie wykonywanie obowiązków dyskwalifikuje z funkcji w zarządzie. Jedno upomnienie ustne a następnie dostarczany będzie list zwalniający z obowiązków w zarządzie lub obowiązków zelatora. Statut poprawiany jest przez zarząd i zatwierdzany przez proboszcza. Co roku, w święta lub uroczystości Maryjne, wszyscy członkowie dokonują AKT ODDANIA SIE MATCE BOŻEJ.
Nowy Zarząd Towarzystwa powinien dokonać uroczystego AKTU ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ, jeśli możliwe to w trakcie niedzielnej Mszy Świętej.
"Matko Boża Niepokalna Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Syna Twego i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen"

Tekst Oddania się i zaprzysiężenia, może być zmieniony, za aprobatą Zarządu i zgodą Proboszcza.

4. Duchowym opiekunem Towarzystwa Różańca” jest każdorazowy proboszcz Parafii Ducha Świętego.  

5. Symboliczne składki $12.00 na rok od dorosłych osób (symboliczne składki nie są obowiązkowe i nie dotyczą dzieci i młodzieży) posłużą na pokrycie bieżących wydatków związanych ze sprawami Towarzystwa. Wypracowane dodatkowe fundusze przeznaczone będą na cele parafialne, misyjne, Kościoła lub charytatywne uzgadniane przez Zarząd i zatwierdzony przez proboszcza. Przewodnicząca/y czy Wice-Przewodznicząca/y, Skarbnik czy Sekretarz nie mogą podejmować samowolnych decyzji lub je narzucać o wydatkach, czy ich wstrzymywaniu, lecz decyduje cały Zarząd.

W sprawach spornych decyzje dokonuje się przez głosowanie wszystkich członków powyżej 18 lat. Wydadki powyżej $200.00 muszą być podane głosowaniu wszystkich członków (z obecnych więcej jak 50% głosów). 

6. Zarząd współpracuje z zelatorkami w realizacji planów i zamierzeń.

7. Zelator wyznaczany jest przez Zarząd. Koordynatorem zelatorek jest wice przewodnicząca/y (jeśli jest powołana taka osoba).

Obowiązki Przewodniczącej:

a) bliska współpraca z proboszczem, zarządem

b) decyzje dokonane przez zarząd są za uzgodnieniem proboszcza

c)prowadzi spotkania zarządu, przygotowuje plan spotkań i zwołuje zebrania (kwartalne lub wynikające z potrzeby sytuacji)

d) z zarządem planuje zadania poszczególnych róż

e)wraz z zarządem, dbanie o utrzymanie tradycji i uroczystości Kościoła

f) planowanie i zarządzanie finansowe wraz z Zarządem (nie może narzucać swoich planów)

g) odpowiedzialna za całokształt Towarzystwa Różańca św.

h)reprezentuje Towarzystwo (Rada Parafialna)

i)przygotowanie rocznego rozliczenia finansowego.

 

Obowiązki Wice Przewodniczącej:

a) bliska współpraca z przewodniczącą

b) w razie nieobecności przewodniczącej przejąć jej obowiązki

c) koordynator zelatorek - prowadzenie zebrań, koordynowanie

d) współpraca w planach Towarzystwa

 

Obowiązki skarbnika:

a)współpraca z zarządem w szczególności z przewodniczącą

b)z zarządem podejmuje wspólnie decyzje w sprawie finansów

c)zdaje sprawozdanie 1/2 roczne, lub rozliczenia bieżące

d)prowadzi księgę rozliczeń, której właścicielem jest Towarzystwo Różańca św.

e)odpowiada za finanse z imprez Towarzystwa

f)czeki wypisywane z podpisem przewodniczącej i skarbnika (Konto jest własnością Towarzystwa Różańca św.)

 

Obowiązki sekretarza:

a)współpraca z zarządem

b)sprawdzanie obecności na zebraniach zarządu

c)przedstawienie protokółu z ostatniego spotkania

d)spisywanie ważnych wydarzeń do kroniki

e)kolekcjonowanie fotografii z różnych wydarzeń Towarzystwa Różańca

f)kronika jest własnością Towarzystwa (w razie rezygnacji Sekretarza powinna być przekazana Przewodniczącej)

 

Obowiązki zelatora:

a) działa ściśle z zarządem

b) odpowiada za powierzoną różę

c)raporty ustne lub pisemne z wydarzeń danej róży

d)realizuje plany Zarządu

e)zorganizowanie conajmniej 2 razy do roku spotkania danej róży

f)czuwanie nad  aktualnością członków róży

g)proponuje za wspólną zgodą członków róży i zarządu, zadania np.Odwiedzanie chorych itp.

h)miesięczne informowanie członków róży o wymianie tajemnic

i)kolekcja rocznych składek (róże dorosłych) i przekazywanie do Skarbnika

j) w sprawach  spornych i ważnych ma prawo do głosowania (jeśli w pełni jest członkiem Towarzystwa i ma powyżej 18 lat.

                          

Wersja zaakceptowana przez Zarząd i Proboszcza Ks. Keith Wallace  3 luty 2007

 

Informacje o  Różańcu św.

 
Towarzystwo Różańca św. tworzą Róże, z których każda posiada 20 osób, tworząc jedną część różańca od 16.X. 2002 czwarta część ogłoszona przez papieża Jana Pawła II. Do 16.X.2002 różaniec obejmował 3 części.. Każda Róża obiera sobie patronkę i może wyznaczyć szczególne zadania. Róży przewodniczy ZELATORKA, wybierana co trzy lata w danej Róży. Koorynatorem zelatorek jest wiceprzewodnicząca. Każdy z członków zobowiązany jest do codziennego odmawiania: 1 Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu oraz na prośbę Matki Boskiej Fatimskiej "O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebuję Twojego Miłosierdzia". Tajemnice oraz intencje zmieniają się co miesiąc.

Modlitwa Różańcowa

 

 

 HISTORIA TOWARZYSTWA W ZDJĘCIACH


Przyjęcie pieszej pielgrzymki do Midland.
14 sierpnia 1999
 


Cecylia.jpg (92298 bytes)
4 VI 2000- 28 IV 2002 Przewodnicząca - Cecylia Gostkowska
 

midland.00.jpg (134733 bytes)
10. VIII. 2000 - Christian Springwater Camp

midland.003.jpg (73409 bytes)
10. VIII. 2000 - Christian Springwater Camp

TR.jpg (58657 bytes)
 ks. Józef Furman, SCrh, ks. proboszcz Stanisław Poszwa, SChr.2000r.

 


zarzadTR1.jpg (85116 bytes)
Zarząd w roku 2002
 

TR1.jpg (47143 bytes)
Zarząd (nieobecna Z. Wosik) 


7 XII 2002
Po Mszy św. wspólny posiłek


 

3-5I-2.jpg (87289 bytes)
5 I 2003
Opłatek Parafialny
 

3-5I-1.jpg (67644 bytes)
5 I 2003
Opłatek Parafialny
 

TR2.jpg (74132 bytes)
5 IV 2003.
Dzień skupienia
 

TR2.08.03.2.jpg (67802 bytes)
2.VIII.2003
MIdland
 


9VI 2003
spotkanie moflitewne z udziałem O. Andrzeja Madej, OMI

 


Sztandar Towarzystwa Różańca św.
 

TR10.08.03.1.jpg (98900 bytes)
10 VIII 2003
Midland

TR10.08.03.5.jpg (122354 bytes)
10 VIII 2003
Midland


4 X 2003
5-lecie Towarzystwa Różańca św.
 


4 X 2003
5-lecie Towarzystwa Różańca św.
 13 XII 2003
Wieczór Adwentowy

 


13 XII 2003
Wieczór Adwentowy
 17.IV.2004
Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - Wilno, Ontario
 17.IV.2004
Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - Wilno, Ontario

 17.IV.2004
Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - Wilno, Ontario

 


17.IV.2004
Członkowie Towarzystwa Różańca św. z ks. bp. J. Yanta z Texasu, USA


13. VI. 2004
Procesja Bożego Ciała
St. Joan of Arc

 11. VIII.2004 - Barrie
Grupa Towarzystwa Różańca św.
wyruszająca w drogę do Midland


 


12. VIII. 2004 - Utopia
Wyjście grupy połączonej z 22 Pieszą Pielgrzymką z Toronto

 


13. VIII. 2004
Phelpston

 


15. VIII. 2004
Reprezentanci Towarzystwa Różańca św. w procesji przede Mszą św.

 


15. VIII.2004
Reprezentacja młodzieży z Towarzystwa Różańca św. wraz z księżmi z Polski. Ks. Grzegorz (od lewej), Ks. Edmund oraz Ks. Damian
 


26.IX.2004
Zakończenie Roku Różańca św. w Midland


14. XI. 2004
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej - Mississauga
Elżbieta Stolarz - I mj.


9. I. 2005
50-lecie ślubu Mirosławy i Witolda Barcickich


9. I. 2005
"Opłatek" dzieci i młodzież z Towarzystwa Różańca św.


9. I 2005
"Opłatek" zorganizowany przez Towarzystwo w którym wzięła udział młodzież i dzieci.


9.I. 200550 lecie Sakramentu Małżeństwa Mirosławy i Witolda Barcicki


10. VIII.2005
Grupa Piszych Pielgrzymów


10. VIII. 2005
Przyjęcie Pieszych Pielgrzymów do Midland


12. VIII. 2005
Postój Pielgrzymów
Poranna herbatka.


14. VIII. 2005
Midland
Reprezentanci Towarzystwa Różanca


2.X. 2005
7-lecie Towarzystwa Różańca św.


13. X. 2006
Wieczór Fatimski


13. X. 2006
Wieczór Fatimski


13 X 2006
Wieczór Fatimski


6 XI 2005
Ks. Henryk Kociołek


6 XI 2005
Wieczór dziękczynny dla przewodniczącej E. Stolarz i sekretarki Z. Wosik


6 XI 2005
Wieczór dziękczynny dla przewodniczącej E. Stolarz i sekretarki Z. Wosik

BRAK WYDARZEŃ
W 2006 ROKU
Rezygnacja Danuty Dechnik


6 I 2007
Opłatek Towarzystwa
Różańca Św.


6 I 2007
Opłatek - program muzyczno słowny

      

6 I 2007

 

3 III 2007
Pascha z udziałem Ks. Keith
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
ZARZĄD
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
ZELATORKI
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
Pascha
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
Pascha
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
Pascha
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
Pascha
Towarzystwa R
óżańca

3 III 2007
Pascha
Towarzystwa R
óżańca

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała
           

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała
Ołtarz Towarzystwa Różańca

10 VI 2007
Procesja Bożego Ciała
  
23 VI 2007
Po raz pierwszy Rekolekcje Całodniowe

23 VI 2007
Po raz pierwszy Rekolekcje Całodniowe

23 VI 2007
Po raz pierwszy Rekolekcje Całodniowe

23 VI 2007
Po raz pierwszy Rekolekcje Całodniowe

Krystyna Argirovski - członek Towarzystwa Różanca wśród sióstr zakonnych

23 VII 2007
Rekolekcje z ks. Bogus
ławem Jaworowskim

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

16 IX 2007
Niedziela Różańca - Midland

12 X 2007
Wieczor Fatimski

12 X 2007
Wieczor Fatimski

12 X 2007
Wieczor Fatimski

13 X 2007
Spotkanie Towarzystwa Rozanca
Od lewej: O. Michal Pajak, Jan Stoalrz
Janina Adamcewicz, Teresa Kedracka, David i Marcin Tota

12 X 2007
Wieczor Fatimski

12 X 2007
Wieczor Fatimski

12 X 2007
Wieczor Fatimski

24 XI 2007
Mississauga Gala

5 I 2008
'Opłatek'
Diakon Dominik z O. Michałem Pająkiem

5 I 2008
'Opłatek'
Elżbieta Stolarz-przewodnicząca
z chórem dziecięcym

5 I 2008
'Opłatek'
Diakon Dominik z żoną Paulette
i z Teresą Kędracką-sekretarką Towarzystwa

5 I 2008
Diakon Dominik z Paulette
Jan i Elżbieta Stolarz

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

3 III 2008
Rekolekcje z Ks. Markiem Wasąg z Polski

Część członków z Róży Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Róża Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

21 IX 2008
Niedziela Różańca św.

21 IX 2008
Niedziela Różańca św.

21 IX 2008
Niedziela Różańca św. - Ks. Tadeusz Nowak

21 IX 2008
Niedziela Różańca św.

 


21 IX 2008
Niedziela Różańca św.

5 X 2008
Msza w rocznicę 10 lecia
Towarzystwa Różanca św.

5 X 2008
Msza w rocznicę 10 lecia
Towarzystwa Różanca św.

5 X 2008
Msza w rocznicę 10 lecia
Towarzystwa Różanca św.

5 X 2008
Msza w rocznicę 10 lecia
Towarzystwa Różanca św.

5 X 2008
Msza w rocznicę 10 lecia
Towarzystwa Różanca św.

18 X 2008
Przed Bankietem 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Przed Bankietem 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
 Sala ZPwK przd Bankietem
 10-lecia Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Ks. Keith - Zapala Świece
na rozpoczęcie Bankietu

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankietem 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankietem 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Biskup Peter Hundt,
Diakon Ed Seedhouse with wife Lucy.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Ks. Andrzej, Teresa i Andrzej Kolasa

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Elżbieta Stolarz - Przewodznicząca

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
 

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Biskup Piotr Hundt - Katecheza

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Iwona Jaszczur

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Melissa Stolarz, Sylwia Michałowska z Wojtkiem

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Sylwia Michałowska z Wojtkiem narzeczonym

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Ks. Andrzej Jeżak - Katecheza

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Sylwia Michałowska

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Marian Stoppa - Zelator M.B. Gietrzwałdzkiej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Marcin Tota, Krzysztof i Sebastian Grzywna
Reprezentanci Róży M.B. Fatimskiej
i Niepokalanie Poczętej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Claudia Cioncka - reprezentantka Róży
Matki Boskiej  Królowej  Aniołów

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Marcin Tota, Krzysztof i Sebastian Grzywna
Reprezentanci Róży M.B. Fatimskiej
i Niepokalanie Poczętej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Claudia Cioncka - reprezentantka Róży
Matki Boskiej  Królowej  Aniołów

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Krystyna Stoppa - reprezentantka Róży
Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Ewa Cioncka -reprezentanka Róży
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Reprezentanci Róży M.B. Licheńskiej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Reprezentanci Róży M.B. Licheńskiej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Reprezentanci Róży M.B. Licheńskiej

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Państwo Barciccy

18 X 2008
Bankiet 10-lecia
Towarzystwa Różańca Św.
Sylwia Michałowska

5 X 2008
Bankiet 10 lecia
Towarzystwa Różańca Św.
 

5 I 2010
'Opłatek'
Towarzystwa Różańca Św.
 

29 I 2011
'Opłatek"
Ks. Kazimierz Brzozowski

29 I 2011
Ks. Mariush Runevich

29 I 2011
Diakon Dominic & Paulette Sasco

29 I 2011
"Opłatek'

29 I 2011
'Opłatek

9 IV 2011
Rekolekcje na Polksiej Hali

9 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

9 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

9 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

9 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem


10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

 


10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

 


 

Historia Towarzystwa Żywego Różańca
|| 1998 || 1999 ||  2000 ||  2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 ||2006||2007||2008||2009||2010||2011||2012||


ROK 1998 PAŹDZIERNIK

4.X.1998- powstanie dziecięcej róży pod patronatem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z inicjatywy Elzbiety Stolarz

1.XI.1998 - powstanie pierwszej róży dorosłych pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z inicjatywy  Elżbiety Stolarz. W pierwsze niedziele miesiąca wymiana tajemnic oraz udział chórku dziecięcego. 

5. XII. 1998 - sprawami Żywego Różańca Świętego zajęła się Małgorzata Grzywna.

 

ROK 1999
Powstała druga róża dorosłych pod patronatem Matki Boskiej Ludźmierskiej, zorganizowanej przez Małgorzatę Grzywna.

10.I. 1999 Opłatek Parafialny - przygotowywany przez Żywe Róże w St. John Vianney. Koordynator - Cecylia Gostkowska, Janina Adamcewicz. Program artystyczny przygotowała Elżbieta Stolarz, w którym wzięli udział: Katarzyna, Krzysztof, Małgorzata Grzywna, Elżbieta Stolarz i Paweł Solarz.

11. IV. 1999 - Święcone" - w St. John Vianney. Potrawy przygotowane przez wspólnotę Misji Ducha Świętego (koordynowała Janina Adamcewicz, Janina Duda, Cecylia Gostkowska). Program artystyczny przygotowała Elżbieta Stolarz.

14.VIII. 1999 - Midland - sobota - przyjęcie pieszej pielgrzymki. Pracami koordynowała Joanna Gerber, Cecylia Gostkowska,wraz z Żywym Różańcem.Dziękujemy osobom przygotowującym poczęstunek dla pielgrzymów: Janina Adamcewicz, Janina Gerber, Cecylia Gostkowska, Mirosława Barcicka,Maria Koszyk, Teresa Kolasa, Grażyna Pielechata, Elżbieta, Janusz Stolarz.

      Przyjęcie pieszej pielgrzymki do Midland.
14 sierpnia 1999

11. XII. 1999 - Wieczór Adwentowy - przygotowany przez Żywy Różaniec Św..E. Stolarz przygotowała program, w którym wzięli udział: Małgorzata Grzywna, Natalia Knurek, Elżbieta Stolarz, Paweł Solarz. Po wieczorze poczęstunek.

ROK 2000

2.I.2000 - "Opłatek" - St. John Vianney. Przygotowaniem potraw na wspólny posiłek koordynowała Cecylia Gostkowska, Janina Adamcewicz.W programie artystycznym, który przygotowała Elżbieta Stolarz, wzięli udział: Natalia, Honorata, Ewa Knurek, Bożena Guzik, Paweł Solarz.


4.IV.2000 - rezygnacja koordynatorki Małgorzata Grzywna, Cecylia Gostkowska przejęła obowiązki koorydnatorki.

Cecylia.jpg (92298 bytes)od 4 czerwca 2000 Przewodnicząca - Cecylia Gostkowska

8. IV. 2000 - wieczór piosenki religijnej z udziałem 5 zespołów przygotowany przez Elżbietę Stolarz. Posiłkiem dla przybyłych, koorynowała Cecylia Gostkowska, Janina Adamcewicz wraz z Żywym Różańcem św.

30.IV. 2000 - St. John Vianney - Święcone - wspólny posiłek którym koordynowała Cecylia Gostkowska, Janina Adamcewicz - z Żywego Różańca św. Program artystyczny przygotowany przez Elżbietę Stolarz. W programie wzięli udział: Małgorzata Grzywna z dziećmi, Elżbieta Stolarz i Paweł Solarz.

10.VIII.2000 - Springwater Christian Camp - przyjęcie pieszej pielgrzymki do Midland. Przygotowaniem posiłku koordynowa³a Cecylia Gostkowska wraz z Żywym Różańcem Świętego. Ks. Stanisław Poszwa, SChr, nowy proboszcz Misji Ducha Świętego, przygotował Program artystyczny o historii powstania Misjii Ducha Świętego,został przygotowany przez ks. Stanisława Poszwę, SChr, nowego proboszcza Misji Ducha Świętego. W programie wzięli udział: Ewelina,Erik, Meleni, Iwona, Marek Jaszczur, Dominka, Josephine, Elżbieta Stolarz i Paweł Solarz. 

midland.00.jpg (134733 bytes)    midland.003.jpg (73409 bytes)
10. VIII. 2000 - Christian Springwater Camp

Powstanie następnych róż dorosłych: Matki Boskiej z Gietrzwałdu, róży dziecięca : Matki Boskiej Fatimskiej, zorganizowanych przez Cecylię Gostkowską.

od września - dzieci nie biorą udziału w liturgicznym śpiewie . 

7.X.2000 - krótkie przedstawinie celów różańca św. przez ks. Stanisława Poszwę, SChr nowego proboszcza Misji Ducha Świętego.

12.X.2000- wybór pierwszego zarządu Różańca św. Przewodnicząca - Cecylia Gostkowska, vice przewodnicząca - Janina Duda; Sekretarz - Zofia Wosik; Skarbnik - Janina Adamcewicz; kronikarz - Małgorzata Grzywna. Został przekazany przez księdza proponowany statut.

TR.jpg (58657 bytes) od prawej: skarbnik - Janina Adamcewicz; Danuta Klimukowska; wiceprzewodnicząca - Janina Duda; przewodnicząca - Cecylia Gostkowska; Elżbieta Stolarz; ks. Józef Furman, SCrh, ks. proboszcz Stanisław Poszwa, SChr.

19.X.2000 - ks. S. Poszwa, przedstawił historię różańca oraz najważniejsze punkty dotyczące różańca

16.XII.2000 - Wigilia Bożego Narodzenia - przygotowana przez Towarzystwo Różańcowe istniejących już VII róż różańca św. Program został przygotowany przez ks. Stanisława Poszwę, w którym wzięli udział: Iwona i Marek Jaszczur.  

 

ROK 2001
22.IV.2001 - Święcone Parafialne przygotowane przez Towarzystwo (koordynator posiłku - Cecylia Gostkowska, Janina Adamcewicz). W programie artystycznym wzięli udział: Janina Adamcewicz, Maria Isbrandt, Iwona i Marek Jaszczur, Danuta Klimukowska, , Elżbieta Stolarz, Paweł Solarz

9.VIII.2001- Phelpston - przyjęcie pieszej pielgrzymki do Midland. Zespół osób przygotowujących posiłek: Janina Adamcewicz, Witold, Mirosława Barcicki, Janina Duda, Joanna Gerber, Cecylia, Zenon Gostkowski, Małgorzata Grzywna, Halina Mazur, Teresa Mika, Elżbieta, Janusz Stolarz i Lidia Szczęsna. Pracami koordynowała Joanna Gerber (Towarzystwo Różańca św.). Polonijne sklepy przyłączyły się jak w ubiegłym roku do wsparcia i poparcia: European Deli z Barrie, MGM Bakery z Mississauga, Ontario Bread z Toronto, Super Susage z Brantford, Tomek's Natural Preserves z Toronto. Ks. Stanisław przygotował informacje o Oratorium św. Józefa w Montrealu, Matki Bożej Różańcowej w Cap-de-la-Madeleine oraz Sanktuarium św. Anny w St-Anne-de-Beaupre, przeplatane piosenkami religijnymi wykonane przez Elżbietę Stolarz i Pawła Solarz. Konkurs wiadomości religijnych ożywił ducha zgromadzonych w kościele.Na zakończenie programu wszyscy pomodlili się na dzisiątku różańca. W radosnym nastroju umocnieni na duchu pielgrzymi przeszli pod grotę Matki Boskiej by zakończyć dzień Apelem Jasnogórskim.

Midland2.jpg (97965 bytes) w drodze do Midland 

17.IX.2001- zbiórka pieniężna Towarzystwa dla ks. Stanisława ze względu na przeniesiene do Calgary ($720.00) które przekazał dla potrzebującej Misji. Zbiórkę przekazano ks. Zygmuntowi Ostrowskiemu, SChr  następnemu proboszczowi.

23.IX.2001 - wręczenie symbolicznych kwiatów dla nowego proboszcza przez członków Towarzystwa. Koszt kwiatów ozdabiających salę w czasie liturgii oraz obrus na ołtarz został ofiarowany przez Towarzystwo Różańca.

ROK 2002
7.IV.2002- Święcone Parafialne w ZPwK przygotowane przez Towarzystwo, koordynowane przez Cecylię Gostkowską i Janinę Adamcewicz. Program słowno-muzyczny przygotowany przez Elżbietę Stolarz, wzięła udział młodzież i dzieci należących do różańca: Katarzyna, Krzysztof, Agnieszka, Sebastian, Małgorzata Grzywna, Ewelina i Marcin Krzyżanowski, Robert Mańka,Elżbieta Stolarz i Paweł Solarz.

Święcone Parafialne w hali ZPwK

28.IV.2002  - rezygnacja Cecylii Gostkowskiej.Hanna Tota przejęła obowiązki przewodniczącej, Teresa Kolasa - wice przewodniczącej.

zarzadTR1.jpg (85116 bytes)
od lewej:skarbnik-Janina Adamcewicz
od 28 kwietnia: wiceprzewodnicząca-Teresa Kolasa 
przewodniczaca - Hanna Tota  
sekretarz-Zofia Wosik; 
kronikarz-Małgorzata Grzywna

zarzadTR2.jpg (114431 bytes)
od lewej: kronikarz-Małgorzata Grzywna, wiceprzewodnicząca-Teresa Kolasa
sekretarz-Zofia Wosik,
skarbnik-Janina Adamcewicz

12 VIII.2002 - Sideroad 21&56 - środa - przyjęcie pieszych pielgrzymów do Midland. Grupa z Towarzystwa Różańca św. przygotowała posiłek dla około 500 osób (koordynowała Elżbieta Stolarz). Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu posiłku: Janinie Adamcewicz, Henryce Chraca, Cecylii Gostkowskiej, Bożenie Guzik, Ewie Knurek, Marcie i Robertowi Siembida, Elżbiecie Stolarz. Dziękujemy sponsorowi European Fine Food za wsparice dorocznej pielgrzymki. W czwartek w Phelpston przygotowany został program artystyczny  przez E. Stolarz i P. Solarz, który przeplatany był modlitwą. Kościół rozbrzmiewał radosnymi pieśniami. Wieczór zakończono Apelem Jasnogórskim.

Midland1.jpg (122955 bytes) 12 sierpnia - przyjęcie pieszych pielgrzmów
do Midland w Obassteeka Boy Scout Camp

                   


16.X.2002 - papież Jan Paweł II ogłosił 4 część różańca Światła w 24 rocznicę pontyfikatu.

20.X.2002  - rezygnacja Hanny Tota z funkcji przewodniczącej. Zostały powtórnie poruszone sprawy ornatu który miał być ofiarowany przez Towarzystwo Różańca Świętego. Koszt ornatu $1000.00.

11.XI.2002 -  o godz: 19:00 zebranie zarządu Towarzystwa. Przekazano proponowany plan Towarzystwa na następny rok oraz plan dnia skupienia na 7 grudnia.

24.XI.2002  - zebranie wszystkich członków - wybór zarządu przekazanie statutu i planu dla członków Towarzystwa. Przewodnicząca - Elżbieta Stolarz; wiceprzewodnicząca - Teresa Kolasa; sekretarz/kronikarz - Zofia Wosik; skarbnik - Janina Adamcewicz.

TR1.jpg (47143 bytes) od lewej : przewodnicząca - Elżbieta Stolarz, skarbnik - Janina Adacewicz, wice przewodnicząca - Teresa Kolasa.

28.XI.2002 - 19:00 zebranie nowego zarządu. Utworzono róże z nowymi tajemnicami (dodano tajemnice Światła. Omówiono sprawy składek rocznych członków Towarzystwa ($12.00), obowiązki poszczególnych członków zarządu i organizację "Opłatka Parafialnego".  

1.XII.2002 - wkłada w biuletynu z nowym podziałem róż uwzględniając dodatkowe tajemnice (Światła) Różańca św.

4.XII.2002- spotkanie z niespodzianką członków Towarzystwa Żywego Różańca Róży dziecięcej i młodzieżowej. Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez ks. Zygmunta, wspomniano o historii różańca św. oraz przybliżenia postaci Św. Mikołaja oraz patronki róży, przez przewodniczącą Towarzystwa Żywego Różańca. Wieczór zakończono wspólną kolacją i niespodzianką.

7.XII.2002  - dzień skupienia dla Towarzystwa z Mszą św. wystawieniem NSPJ, konferencją tematyczną - "Chcę widzieć Boga" wygłoszoną przez ks. Zygmunta Ostrowskiego, SChr., wspólna modlitwa i wspólny posiłek przygotowany przez członków różańca. 24.XII.2002 - przed Pasterką ks. Stanisław Hajkowski, SChr, poświęcił ornat maryjny i dwie stuły ofiarowane przez Towarzystwo Różańca św.  

mso4D24B.jpg (61004 bytes)    msoBC36D.jpg (58404 bytes) ornat ofiarowany przez Towarzystwo Różańca św.

ROK 2003

5.I.2003 - wznowienie wymiany tajemnic różańca św. Zostały przygotowane nowe kartki z tajemnicami Światła.
5.I.2003 - w domu ZPwK przy Hwy 90 zorganizowany został "Opłatek Parafialny". Przybyło 107 osób. Dzieci i młodzież z Różańca zaprezentowały program słowno-muzyczny koordynowany przez Elżbietę Stolarz. Program przygotowała Ewelina Krzyżanowska i Marcin Krzyżanowki,w którym wzięli udział: Agnieszka, Katarzyna, Krzysztof Grzywna, Ewelina Jaszczur, Ewelina i Marcin Krzyżanowski, Natalia Mańka, Josephine Stolarz. Po wspólnym obfitym obiedzie przygotowanym przez Panie z różańca (J. Adamcewicz, M. Barcicka, J. Gerber, M. Isbrandt, I. Kochanowska, E. Krzyżanowska, koordynatorka - O. Kuchar, T. Kolasa, H. Tota, I.Wichiciel, Z. Wosik), radosny głos kolęd zabrzmiał w hali Związku Polaków w Kanadzie. Towarzyszyła nam atmosfera rodzinna przy wspólnym śpiewie jak zarówno przy wspólnym stole  .  

3-5I-3.jpg (72504 bytes) 3-5I-2.jpg (87289 bytes) 3-5I-1.jpg (67644 bytes) 3-5I-4.jpg (88295 bytes)

 29.I.2003- 19:00 zebranie zarządu Towarzystwa Różańca oraz ich Zelatorek. Omówiono obowiązki zarządu i zelatorek oraz praktyczne rady comiesięcznych wymian tajemnic. Janina Adamcewicz przekazała rozliczenie z "Opłatka" Parafialnego. Dochód w wysokości $529.64 został przekazany na Fundusz Budowy Kościoła.

2.III.2003 - zebranie wszystkich członków Towarzystwa Różańca Św. Omówiono plan i uzgodniono zakup sztandaru Towarzystwa.

31.III.2003 - zebranie Zarządu Towarzystwa.

5.IV.2003 - od 10 do 12 w południe chwile skupienia, Msza z konferencją - "Kim jest Bóg w tajemnicach różańca św." Dziękujemy serdecznie ks. Zygmuntowi za wygłoszenie katechezy.

TR2.jpg (74132 bytes)    TR3.jpg (66803 bytes)
Grupa osób uczestniczących na Mszy i katechezie.
Ze wzglęgu na pogodę przybyło zaledwie 13 osób.

29. IV. 2003 - rezygnacja Teresy Kolasa z wice-przewodniczącej Towarzystwa Różańca Świętego. 

12. V. 2003 - zebranie Zarządu Towarzystwa

9. VI. 2003 - Towarzystwo Różańca gościło w Barrie, O. Andrzeja Madeja, O.M.I. który ewangelizuje w Turkmenistanie od 6 lat.Cieszyliśmy się z możliwości spotkania wybitnego kapłana i poetę. Wygłoszona katecheza przez O. Andrzeja Madeja, O.M.I. pozostanie na długo w naszych sercach.

28. VI. 2003 - 11 a.m. - Msza Św. po której odbyło się spotkanie róży Matki Boskiej Ludźmierskiej.
                    14:30 - spotkanie róży młodzieżowej
VII. 2003 - od tego miesiąca róża M.B. Ludźmierskiej zainicjowała comiesięczne spotkania modlitewne. Spotkania odbywają się w domach członków Towarzystwa.

2. VIII. 2003 - 18:30 - spotkanie Towarzystwa Różańca w Midland. WŚwięto Matki Boskiej Anielskiej podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po Mszy procesja światła.


TR2.08.03.1.jpg (84228 bytes)
2.VIII.2003
Poświęcenie Sztandaru


TR2.08.03.2.jpg (67802 bytes)
2.VIII.2003
MIdland


3. VIII. 2003 - po Mszy św. zebranie wszystkich członków Towarzystwa. Rozwiązanie sprawy spornej sztandaru.

4. VIII. 2003 - kolejne zebranie członków Różańca w Centrum Parafialnym.

10. VIII. 2003 - 11:00 Msza Św. w Midland z udziałem wielu księży oraz wielu organizacji parafialnych, między innymi z Towarzystwem Różańca Św. z Barrie.

TR10.08.03.1.jpg (98900 bytes) TR10.08.03.5.jpg (122354 bytes)

24. VIII. 2003 - po Mszy św. zebranie zarządu Towarzystwa Różańca. Omówienie propozycji obchodzenia 5 lecia powstania pierwszej róży 4 października 2003.

5. IX. 2003 - uroczysta Msza Św. z okazji 5 lecia Towarzystwa Różańca, wręczenie błogosławieństwa od Papieża Jana Pawła II oraz różańca przez ks. Zygmunta. Po Mszy odbył się Jubileuszowy Bankiet, z konferencją wygłoszoną przez ks. Zygmunta Ostrowskiego, SChr. W programie artystycznym wystąpili członkowie Towarzystwa: Julia Cioncka, Jakub Jawień, Natalia Mańka, Maria Isbrandt, Josephine, Dominika i Elżbieta Stolarz, oraz zelatorki poszczególnych róż: Ewa Cioncka, Irena Kochanowska, Hanna Tota, Ola Kuchar.


5 X 2003
Ks. Zygmunt rozpoczął uroczysty Bankiet 5-lecia


5 X. 2003
Życzenia i podziękowania dla Towarzystwa Różańca Świętego

 

6. XII. 2003 - spotkanie Róż: dziecięcej i młodzieżowej, na tradycyjnych Mikołajkach. W programie katecheza "Różaniec drogą do świętości" wspomnienie "Wszystkich Świętych" oraz rola chrześcijańska w 'halloween' przygotowane przez przewodniczącą Elżbietę Stolarz.

13. XII. 2003 - Wieczór Adwentowy Róż Dorosłych. Po wspólnej modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego, przy wigilinych świecach, wspólny poczęstunek.

                   

 

ROK 2004

28. II. 2004 - o godzinie 17:00, spotkanie modlitewne członków Towarzystwa Różańca św.

1. II. 2004 - zebranie członków Towarzystwa Różańca św. w którym omówiono,  sprawy z 2003 roku oraz plany na rok 2004. Przekazany został Statut Towarzystwa z pewnymi poprawkami i uzupełnieniem oraz rozliczenie finansowe. Poinformowanie o comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, więcej informacji o miejscu spotkań u zelatorek.

6. III. 2004 - od 10 rano w kaplicy Msza św. z konferencją

27. III. 2004 - o godzinie 17:00, spotkanie modlitewne członków Towarzystwa Różańca św.

17. IV. 2004 - Uroczysta Msza św. Miłosierdzia Bożego w Wilnie, Ontario. W programie Msza św., Droga krzyżowa oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. W Polonijnej Pielgrzymce wzięli członkowie Towarzystwa Różańca św. z Barrie.

                                       
17.IV. 2004
Uroczystość Miłosierdzia Bożego - Wilno, Ontario
Obecni: od lewej - Josephine Stolarz, Teresa Zdyb, Dominika Stolarz, ks. bp. J. Yanta z Texasu, Michalina Chmielowska, Ewelina Krzyżanowska, Elżbieta Krzyżanowska
             rząd drugi - Joanna Gerber, Jan Molawka, Jadwiga Kwias, Teresa Kędracka, Jan Stolarz, Aniela Molawka, Janina Adamcewicz, Danuta Klimukowska, Elżbieta Stolarz
            nieobecni na zdjęciu - Jan Rutkowski, Dorota Rutkowski, Piotr Gerber i Adam Gerber.

7.VI. 2004 - o 19:00 w kaplicy Msza św. z katechezą prowadzoną przez O. Andrzeja Madeja OMI. z Turkmenistanu. Wiele osób przybyło na wspólną modlitwę. Echo Ośmiu Błogosławieństw pozostało w sercach naszych: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni czystego serca, błogosławieni którzy płaczą, błogosławieni cisi itd. Pragnienie życia choć jednym błogosławieństwem jest nie tylko dane ale i nam zadane.

13. VI. 2004 - 13:00 zelatorki Towarzystwa Różańca św. wraz ze wspólnotą, uczestniczyły w procesji Bożego Ciała w szkole St. Joan of Arc11. VIII. 2004 - Pierwsza Piesza pielgrzymka wyruszająca z Barrie do Midland w której wzięło udział Towarzystwo Różańca św.

                       
11. VIII. 2004 - Barrie         12. VIII. 2004 - Utopia            13. VIII. 2004 - Phelpston

15. VIII. 2004 - Uroczystość Matki Boskiej Wniebowziętej w Midland z udziałem reprezentantów Towarzystwa

       

5. IX. 2004 - przy ołtarzu po Mszy św. , rozpoczęła się wymiana tajemnic Różańca św. .

26.  IX. 2004
- od 14:00 do 16:00 w Midland odbyło się zakończenie Roku Różańca św. w Archidiecezji Toronto. Przewodniczył Kardynał A. Ambrozic.

     

3. X. 2004 - od 14:00 do 15:00 Łańcuch Życia przy ulicy Cundles & Bayfield. W cichej modlitwie modlimy się o życie dzieci nienarodzonych. W Kanadzie dokonywanych 100,000 aborcji.

14. XI. 2004 - Elżbieta Stolarz z naszej parafii, sekretarka i przewodnicząca Towarzystwa Różańca św., została ogłoszona głównym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej  w Centrum Jana Pawła II w Mississauga w kategorii solistów (dorosłych). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w głoszeniu Słowa Pana śpiewem.
Elżbieta Stolarz - laureatka I miejsca - przewodnicząca Towarzystwa Różańca św.
 

19. XI. 2004 - spotkanie róży M.B. Niepokalanego Poczęcia. Dzieci przygotowały świąteczne kartki dla starszych zchorowanych osób z Roberta Place.

22. XI. 2004 - o godzinie 19:00 w plebanii zebranie Zarządu Towarzystwa Różańca św.

11. XII. 2004 - o godzinie 19:00 w kaplicy - Dzień Skupienia dla Towarzystwa Różańca św.

 

ROK 2005

9. I. 2005 - zorganizowany  przez Towarzystwo Różańca św. odbył się w hali polskiej ZPwK. Specjalny program przygotowany  przez Ewelinę Krzyżanowską został wykonany przez młodzież i dzieci z róż młodzieżowej i dziecięcej. W programie wystąpili: Mateusz Dąbrowski, Angela, Gabriela, Joanna, Lidia i Jerzy Dechnik,  Ewelina i Meleni Jaszczur, Ewelina i Marcin Krzyżanowski, Amanda, Melania Smutek,Dominika Stolarz. Posiłek przygotowany przez zarząd Towarzystwa Różańca św. ( Janina Adamcewicz, Elżbieta Stolarz, Zofia Wosik oraz  Wanda Michalik), w pracach wspomagały również: Irena Kochanowska, Elżbieta Krzyżanowska, Danuta Smutek, Hanna Tota oraz Bogdan Rutkowski pomógł w wydawaniu posiłku. Wiele Pań przyniosło różnego rodzaju ciast. 'Bóg zapłać' za wszelką dobroć oraz pomoc w zorganizowaniu 'OPŁATKA'.

               

9. I. 2005 - Mirosława i Witold Barcicki obchodzili 50-lecie ślubu.

50-lecie ślubu Państwa Barcickich - członków Towarzystwa Różańca św.

10. VIII. 2005 - 18 osób z Towarzystwa Różańca św. uczestniczyło w II Pieszej Pielgrzymce z Barrie do Midland. Modlitwy i śpiewy prowadziła przewodnicząca Towarzystwa Elżbieta Stolarz.Przyjęcie kolacją przygotowanie przez Towarzystwo Różańca oraz sponsorowane przez European Fine Food & Deli oraz Polski Deli, Tymek's Natural Food.

14. VIII. 2005 - Polonijna Pielgrzymka do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Mszy św. przewodniczył ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Po Mszy poświęcenie mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej. Nabożeństwo Eucharystyczne o godzinie 15:00.

2. X. 2005 - 7-lecie Towarzystwa Różanńca św.Msza św. oraza Akt Oddania się Matce Bożej.

6. XI. 2005 - WYBÓR ZARZĄDU - 6 listopada odbył się wybór nowego Zarządu Towarzystwa Różańca Świętego, pragniemy pogratulować Danucie Dechnik, która przyjęła obowiązki Przewodniczącej; Janina Adamcewicz pozostaje Skarbniczką. Poszukujemy sekretarza/kronikarza Towarzystwa Różańca, osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do zeletorki lub do Zarządu.

Pragniemy podziękować Elżbiecie Stolarz i Zofii Wosik, za wiele lat służby w Towarzystwie Różańcowym. W przeciągu 3 lat zakupiono ornat, sztandar i duży różaniec
.  Donacje można przekazać do zelatorki, lub skarbniczki. Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy. Szczęść Boże!

           
6 XI 2005

ROK 2006

2. IV. 2006 - w rocznicę narodzin dla nieba Jana Pawła II, została zorganizowana, przez Dominikę i Elżbietę Stolarz, uroczysta Msza sw. z homilią papieża Jana Pawła II.

1. VII. 2006 - rezygnacja Danuty Dechnik z obowiązku Przewodniczącej Towarzystwa.

2 IX 2006 - tymczasowe przyjęcie koordynowania Towarzystwem przez Elżbietę Stolarz.

7 X 2006 - ósma rocznica powstania Towarzystwa Różanca Św. Pierwsza Sobota Miesiąca z nabożeństwem w języku polskim w rozważaniami o Objawieniach Matki Boskiej w Fatimie. Od tego miesiąca, w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca będzie modlitwa różańcowa z rozważaniamy z Pisma Św. oraz objawieniach Maryjnych. Spotkania będą organizowane przez Elżbietę i Jana Stolarz. Po modlitwie odbyło się krótkie spotkanie z omówieniem sposobu wyborów do Zarządu oraz spotkanie towarzystkie.

13 X 2006 - Wieczór Fatimski w szkole St. Joan of Arc z udziałem dzieci i młodzieży i dorosłych zTowarzystwa 
       

22 X 2006 - Róża Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej odmówiła Akt Oddania się Matce Bożej. Jest to już czwarta róża dorosłych.

7 XI 2006 - dokonał się WYBÓR ZARZĄDU Towarzystwa Różańca, którego wynikiem Elżbieta Stolarz została Przewodniczącą; Jan Stolarz - Vice Przewodniczący; Teresa Kędracka - Sekretarz; Janina Adamcewicz - Skarbnik. Gratulujemy i życzym owocnej modlitwy i pracy, niech Matka Boża prowadzi was w dziele Ewangelizacji.
2 listopada - uroczyście odmówiła Róża Matki Boskiej Gietrzwałdziej Akt Oddania się Matce Bożej. Oficjalne przyjęcie tej róży.

28 XI 2006 - pierwsze spotkanie Nowego Zarządu Towarzystwa. Podziękowanie Zofii Wosik  za osiem lat służby Bogu i ludziom jako zalatorka i sekretarz Towarzystwa Różańca Świętego. Niech Najświętsza Maryja błogosławi i umacnia na każdy dzień. ‘Bóg zapłać”!
Przyjęcie Marleny Grenc na Zelatorkę Róży Matki Boskiej Ludźmierskiej. Ustalenie planu najbliższych wydarzeń Towarzystwa. Został przekazany Statut aby do końca stycznia dokonać koniecznych poprawek.

3 XII 2006 - Spotkanie Mikołajkowe młodzieży i dzieci z Towarzystwa Różańca Świętego przy Parafii Ducha Świętego z księdzem proboszczem Keith, który opowiedział o historii różańca zachęcając do odmawiania go, w ten dzień zostały poświęcone różańce, które zostały przekazane nowym członkom Różańca. Po krótkiej modlitwie zaprosiliśmy na pizzę.

3 XII 2006 - Towarzystwo rozpoczęło wyprzedaż pączków na wszystkich Mszach. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby Towarzystwa i kościoła.

 

 

ROK 2007

 

3 stycznia 2007 - spotkanie Zarządu Towarzystwa Różańca z omówieniem organizacji 'Opłatka'.

6 stycznia 2007 -
o godzinie 18 w sali ZPwK procesja ze świecami nowego Zarządu, rozpoczął się 'Opłatek'. O. Jan Szkodziński modląc się pobłogosławił opłatki, po czym życzyliśmy sobie nawzajem 'wszelkiego błogosławieństwa Bożego'. Po wspólnym posiłku przystąpiliśmy do drugiej części programu muzyczno słownego, który przygotowała Elżbieta Stolarz, muzyką oraz śpiewem koordynował Marcin Tota. W programie wystąpili: Mateusz Tabisz, Agnieszka, Kasia, Krzysztof i Sebastian Grzywna, Ewa i Piotr Cioncka. Mateusz Dąbrowski przedstawił wiersz ks. Twardowskiego, zarówno Jakub Jawień odmówił wiersz, przypominając wydarzenia nocy Bożego Narodzenia. Marian Stoppa podzielił się wrażeniami z wizyty w Gietrzwałdzie, O. Jan poświęcił obraz Matki Boskiej
z Gietrzwałdu do peregrynacji w różach Towarzystwa. Wieczór rodzinny zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

      


7 stycznia 2007 - Róża Dziecięca Matki Boskiej Królowej Aniołów, rozpoczęła wymianę tajemnic otrzymując różańce. Jak zarówno róża dorosłych Matki Boskiej Licheńskiej odmówiła Akt Oddania Matce Bożej, otrzymali pamiątkowe dyplomiki oddania się Matce Bożej.
Pięc róż dorosłych, dwie młodzieżowe i jedna dziecięca, modli się nieustannie w intencjach kościoła powszechnego, kościoła lokalnego, obejmując chorych, opuszczonych, samotnych.
 

9 stycznia 2007 - zebranie Zarządu. Rozliczenie finansowe z 'Opłatka' i pączków oraz wstępne przygotowanie rozliczenia rocznego.

 

4 luty 2007 - Gratulujemy nowym zelatorom róży:

                    Matki Boskiej Fatimskiej - Marcin Tota
                    Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej - Krzysztof Grzywna

                    Dziękujemy dotychczasowym zelatorom: Lidii Dechnik i Dominice Stolarz.
 

3 marca 2007 - o 9:30 w Pierwszą Sobotę Miesiąca odbyło się Nabożeństwo Maryjne po którym odbyła się 'Pascha'. Przypomniane zostały historyczne wydarzenia wyjścia z niewoli  Egipskiej do ziemi obiecanej w połączeniu z Jezusową ofiarą Krzyża, która wyzwala nas z niewoli grzechu. Wyjaśnienie symboli: chleba, Baranka, wędlin, chrzanu, soli. Spotkanie przeplatane czytaniami z Pisma św. czytane przez Piotra Cionckę i Mariana Stoppę. Zelatorki Różańca przygotowały potrawy na Paschę. Spotkanie przygotowane i prowadzone przez przewodniczącą Elżbietę Stolarz.

                         


31 marca 2007
- Upamiętnienie drugiej rocznicy narodzin dla nieba papieża Jana Pawła II - Droga Krzyżowa w kaplicy domu przygotowana przez
                           Przewodniczącą Towarzystwa Różańca - Elżbietę Stolarz. Dz
iękujemy osobom za przybycie na modlitwę. Modliliśmy się przez
                           wstawiennictwo Papieża Jana Pawła II o łaski dla Kościoła, Parafii, naszego proboszcza, naszych rodzin i naszej młodzieży.  
                          Odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego za duszę śp Franciszka,Leszka Cholewickiego.
 

1 kwietnia 2007 - Niedziela Palmowa ze wspomnieniem 2 rocznicy narodzin dla Nieba Jana Pawła II

 

7 kwietnia 2007 - w kaplicy szkolnej St. Joan of Arc po poświęceniu pokarmów o godzinie 3 p.m. odbyło się Nabożeństwo I Sobót Miesiąca
                             oraz odmówiono drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy prowadził Jan Stolarz - Wice-przewodniczący.

 

14 kwietnia 2007 - reprezentacja Towarzystwa Różańca Św. udaje się na doroczną pielgrzymkę do Wilna.

 

28 kwietnia 2007 - Święcone 2007 - w sobotę o godzinie 17:30 rozpoczęliśmy wspólnym śpiewem i modlitwą doroczne Świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. Gościliśmy Ojca Jana Szkodzińskiego, który poprowadził modlitwę i pobłogosławił pokarmy przyniesione przez członków Towarzystwa Różańca, Diakon Dominic Sasco wraz z żoną świętowali wraz z nami. Dziękujemy rodzinom: Grenc, Grzywna, Siwiec, Stolarz za wzięcie udziału w programie artystycznym w którym również wzięły udział Melisa Stolarz i Lidia Boryn z Mississauga uświetniając nasz wieczór. W wieczorze przewodnicząca Towarzystwa - Elżbieta Stolarz, zachęciła do złożenia świadectwa wiary, w jaki sposób Jezus Zmartwychwstał w naszym życiu. Dziękujemy Ewie Cioncka, Marlenie Grenc oraz Marianowi Stoppa za podzielenie się przeżywaniem wiary. Wieczór zakończony błogosławieństwem Bożym i Apelem Jasnogórskim.

 

11 maja 2007 - Wieczór Fatimski, pocesja i Msza św.
 

12 maja 2007 - modlitwa Różańcowa na placu przyszłego kościoła przy Essa Rd. gdzie w różnych językach odmówiono różaniec. Druga tajemnica radosna była odmawiana w języku polskim.
 

19 maja 2007 - 'Majówka' w hali ZPwK po której odbędzie się ognisko. Przybyło około 30 osób wraz z dziećmi. Majówkę rozpoczęliśmy śpiewajac różaniec oraz Litanię na zakończenie dokonaliśmy Aktu Oddania się Matce Bożej. Gromadząc się przy ognisku podzieliliśmy się wrażeniami świadectw wiary i cieszyliśmy się obecnością Ducha Świętego wśród nas wznosząc pieśni uwielbienia.

 

31 maja 2007 - gościliśmy ks. Emila Pacławskiego, który wygłosił konferencję dla Towarzystwa Różańca św.

 

2 czerwca 2007 - I soboty miesiąca Temat: 130 rocznica objawień Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Rozpoczniemy nowennę 15 czerwca zakończenie uroczyste 24 czerwca. Wkładka z nowenną w biuletynie ukaże się 10 czerwca. Przypominamy o nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy która rozpocznie się20 czerwca.

 

10 czerwca 2007 - Reprezentacja Towarzystwa Różańca Św. wzięła udział w przygotowaniu ołtarzy oraz w Procesji Bożego Ciała, której przewodniczył ks. Keith Wallace przy asyście ks. Jana Szkodzińskiego. Komitet Komunikacyjny d/s Polskich zorganizował procesję w pobliskich uliczkach szkoły Św. Joanny Arc.

              
 Procesja Bożego Ciała na pobliskich ulicach szkoły St. Joan of Arc.          Czwarty Ołtarz Towarzystwa Różańca

 

23 czerwca 2007 - Po raz pierwszy Całodniowe Rekolekcje prowadzone przez ks. Marka Drożniaka z Sosnowca. Temat rekolekcji: "Tajemnica Światła w naszym życiu". Na spotkanie przybyło około 30 osób włącznie z młodzieżą. Dziękujemy ks. Markowi za rzucenie ziarna. Niech Bóg obdarzy wzrostem Słowa Bożego w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Marcinowi Tota i Elżbiecie Stolarz za przygotowanie śpiewów podczas tych rekolekcji oraz Mszy św. Dziękujemy członkom Towarzystwa za przygotowanie poczęstunku.Dziękujemy wszystkim przybyłym, którzy mimo utrudnień przybyli na to spotkanie.

                 
ks. Marek Drożniak  Część Grupy           Towarzystwa        ks. Marek Drożniak

 

27 czerwca - Święto Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz 130 lecie Matki Boskiej Gietrzwałdziej.


Od czerwca 2007 Towarzystwo Różańca św. rozpoczęło przygotowanie roczne nowenną na 10 lecie powstania Różańca w 2008 roku.
Każda Patronka Róży Towarzystwa otrzymała Nowenny przygotowane przez Elżbietę Stolarz wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia nowenny.

 

7 lipca 2007 - na Mszy św. o 5 p.m. Biskup Peter Hundt zainstalował Ks. Keith Wallace jako proboszcza Parafii Ducha Świętego. Towarzystwo w ramach podziękowania wręczyło kwiaty biskupowi oraz nowemu Proboszczowi wraz z 'Pamiętnikiem Siostry Faustyny'. W kilku słowach, przewodnicząca Elżbieta Stolarz, podziękowała Bogu, Biskupowi oraz nowemu Proboszczowi za ich wsparcie w życiu parafialnym i duchowym.

 

23 lipca 2007 - Towarzystwo Różańca św. zaprosiło Ks. Bogusława Jaworowskiego z Polski ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego, podzielił się swoim doświadczeniem pracy misjonarza w posłudze uwalniania ludzi w różnym stopniu zniewolonych przez ZŁO, aż do opętania diabelskiego włącznie. Wskaże jak rozpoznać wpływ ZŁA na dzieci, młodzież, dorosłych, rodzinę, jak temu zaradzać i jak pomagać zniewolonym, oraz redaktor dwumiesięcznika MICHAEL Jacek Morawa. Możliwość nabycia materiałów dotyczących tematu.. Wieczór rozpoczęliśmy Mszą św. o 7 p.m. po której odbyła się konferencją

 

Ks. Bogusław Jaworowski w trakcie prelekcji


9 sierpnia 2007 - przyjęcie pieszych pielgrzymów do Midland oraz dołączenie Parafian Ducha Świętego do naszej IV Pieszej Pielgrzymki do dużej grupy która wyruszyła z Mississauga. 15 osób wzięło udział w tegorocznej pielgrzymce. W większości byli to członkowie Towarzystwa Różańca św.

 

 

12 sierpnia 2007 - jak corocznie reprezentacja Towarzystwa Różańca św. wzięła udział w Uroczystości Wniebozięcia Najświętszej Maryii Panny wraz z duszą i ciałem do nieba w Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland.


26 sierpnia 2007 - uroczyste zakończenie Nowenny do Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość odbyła się na hali polskiej, gdzie była odprawiona Msza św.

 

9 września 2007 - uroczyste zakończenie Nowenny oraz Świętowanie Matki Boskiej Ludźmierskiej przez całą Parafię

 

14 września 2007 - uroczystość Matki Boskiej Licheńskiej z udziałem Towarzystwa Różańca a w szczególności róży M.B. Licheńskiej

 

16 września 2007 - Doroczne Święto Różańca w Midland z udziałem członków Towarzystwa z Barrie (Janina Adamcewicz, Teresa Kędracka, Hania Tota, Teresa Zdyb, Elżbieta i Jan Stolarz), którzy modlili się w języku polskim 5 Zdrowaś Maryjo...  Na tą uroczystość przybywają wszystkie organizacje z prowincji Ontario. Mszę św. celebrował i prowadził Nabożeństwo Biskup Peter Hundt.

         


 

1 października 2007 - Towarzystwo Różańca Świętego przekazało donację na ciegiełki ($200) na nowy kościół oraz na Świeczniki ($500).
Za uzgodnieniem Zarządu oraz zelatorów na spotkaniu z 10 września 2007, przekazano list Ks. Proboszczowi Keith Wallace o donacji na Tabernakulum w nowym Kościele.
Bez względu na zmiany w Zarządzie decyzja jest nieodwołalna
.

5 października 2007 - od 11 od 12 w nocy Adorajca Najświętszego Sakramentu Zarządu Towarzystwa Różańca Świętego w intencji ŻYCIA - TYDZIEŃ POR-LIFE
 

7 października 2007 - 9-lecie Towarzystwa Różańca powstałego przy Misji Ducha Świętego w Barrie.

 

12 października 2007 - Wieczór Fatimski w szkole St. Joan of Arc z udziałem organizacji Parafialnych.

           


13 października 2007 - w sobotę od godziny 2 p.m. na hali polskiej zostało zorganizowane ognisko Towarzystwa Różańca Św. Spotkanie rozpoczęto Śpiewnym Różańcem, Litanią a następnie przygotowano ognisko, przy którym śpiewane były pieśni połączone ze świadectwem.

 

14 pazdziernika 2007 - Ks. Keith rozpoczal Pierwsza Peregrynacja Matki Boskiej Fatimskiej w intencji powolan kaplanskich i zakonnych. Matka Boza zawitala do domu P. Stolarzow - Przewodniczaca i Wice-Przewodniczacy Towarzystwa Rozanca.

      

 

 

10 listopada 2007 - całodzienne rekolekcje dla wszystkich Parafian a w szczególności dla członków Towarzystwa Różańca św. Temat: Swietymi badzcie jak Ja Jestem Swiety. Katechezy przeprowadzili Ks. Keith i Ks. Michal. Na zakonczenie rekolekcji odbyla sie Msza sw. dziekczynna.
 

 

24 listopada 2007 - Mississauga Gala z udzialem czlonkow Towarzystwa Rozanca sw.

 

  

 

 

 

ROK 2008

 

5 stycznia 2008 - w hali ZPwK odbył się 'Opłatek' zorganizowany przez Towarzystwo Różańca Świetego, w którym wzięły udział dzieci z Towarzystwa oraz szkoła Polska, Grupa Młodzieżowa (Kasia, Angieszka, Sebestian, Krzysztof Grzywna) którą prowadził i kierował Marcin Tota. Wystąpił również chór Towarzystwa pod dyrekcją Iwony Jaszczur, Aneta Kochańska, Bożena Mariusz Siwiec, Elżbieta Stolarz, Marcin Tota, Marian i Krystyna Stoppa, Teresa Kędracka. W rodzinnej atmosferze śpiewaliśmy tradydyjne kolędy, składaliśmy sobie nawzajem życzenia błogosławieństwa Bożego.

           
 5 I 2008 - 'Opłatek'

 

3 marca 2008 - Towarzystwo Różańca Świętego zorganizowało 3 godzinne Rekolekcje w Języku Polskim dla wszystkich Parafian. Przybyło około 120 osób, kaplica domu było wypełniona po brzegi. Dzieci i młodzież siedząc u stóp ołtarza przypominała nam obraz odwiedzin Jezusa Marty i Marii która siedziała u stóp Pana. Po katechezie Ks. Marka Wasąg, który przybył z Polski głosząc rekolekcje w różnych Parafiach, odbyła sie Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy były przeplatane pieśnią do rozważania. Dziękujemy Anecie Kochańskiej, Iwonie Jaszczur, Bożenie i Paulinie Siwiec, Elżbiecie Stolarz i Marcinowi Tota za wprowadzenie przez pieśni w nastrój modlitwy i skupienia. Bóg zapłać!

        
3 III 2008 - Rekolekcje prowadzone przez Ks. Marka Wasąg z Jarosławia

 


Część członków z róży Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

18 lipca 2008 - Wieczór Ewangelizacyjny z Ks. Bogusławem Jaworowskim. Spotkanie odbyło się w sali ZPwK na które przybyło około 30 osób. Gościliśmy Księdza Bogusława w zeszłym roku, dziękujemy za możliwość krótkich refleksji w tym roku. Dziękujemy rodzinie Siwiec za zorganizowanie tego spotkania oraz ZPwK którzy udostępnili salę na powyższy cel.

 

6 sierpnia 2008 - V Piesza Pielgrzymka z Barrie do Midland. W tegorocznej pieszej pielgrzymce z Barrie uczestniczyło 22 osoby, które idąc dziękowały za otrzymane łaski oraz prosząc o dalsze, w 10 letnią rocznicę istnienia Misji a następnie Parafii Ducha Świętego jak zarówno złączyło się to z 10 leciem istnienia Towarzystwa Różańca św.

6 sierpnia 2008 - jak od wielu lat Towarzystwo Różańca przyjęło pieszych pielgrzymów kolacją. Bóg zapłać za trud apostolski!
 

10 sierpnia 2008 - Ze względu na niesprzyjającą pogodę Towarzystwo Różańca nie uczestniczyło w procesji w Uroczystościach Matki Boskiej Wniebowziętej.
Niemniej jednak wiele członków i członkiń było obecnych na tej corocznej Pielgrzymce do Sanktuarium w Midland.

 

18 sierpnia 2008 - Spotkanie Zarządu Towarzystwa w sprawach Bankietu 10 lecia.

 

21 września 2008 - Reprezentacja Towarzystwa Różańca uczestniczy we Mszy św. w Midland na uroczystości Archidiecezjalnej 24th rocznicy Niedzieli poświęconej Różańcowi. To piękne wydarzenie ogranizowane jest przez Rycerzy Kolumba oraz CWL - Katolicką Ligą Kobiet.

  
21 IX 2008 - Niedziela Różańca w Midland

 

5 października 2008 - Uroczysta Msza św. w intencji Towarzystwa Różańca z okazji 10 lecia istnienia
                 
W uroczystości uczestniczyli wszyscy członkowie Towarzystwa Różańca. W uroczystej procesji wzięli udział reprezentanci Róż Różancowych wraz z Zelatorkami oraz dziećmi które w procesji ofiarowały Różaniec. W homili O. Andrzej Jeżak O.M.I. nawiązał do 10 lecia Towarzystwa, po Komunii św. członkowie odnowili  uroczyście Akt Oddania Maryi. Po raz pierwszy, wielu z członków Różańca ofiarowało w tą uroczystą niedzielę, 9 miesięczną modlitwę w intencji  Dziecka Poczętego w łonie matki.

10 października 2008 - jako grupa modlitewna, Towarzystwo Różańca po raz drugi uczestniczy w Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Życia

14 października 2008 - Uczestnictwo w Wieczorze Fatimskim w kaplicy szkoły St. Joan of Arc.

 

18 października 2008 - Bankiet 10 lecia Towarzystwa Różańca na którym gościliśmy Biskupa Peter Hundt, Ks. Keith Wallace oraz wielu księży i Diakonów. Około 120 przybyło na tą piękną uroczystość, ilość miejsc była ograniczona. Po przywitaniu członków Towarzystwa Ks. Keith Wallace - Proboszcz Parafii przywitał wszystkich obecnych i przekazał kilka słów refleksji oraz zaświadczył o swoim powołaniu i wyborze. Natępnie po wspólnym śpiewie Elżbieta Stolarz przywitała honorowych gości przekazując symboliczną różyczkę. Przedstawiona była krótka historia Towarzystwa oraz wręczenie róż dla Zelatorek i Pierwszej Koordynatorce Towarzystwa Małgorzacie Grzywna.Po obfitym obiedzie Biskup Peter Hundt wprowadził nas w główny punkt programu refleksji przeplatanej pieśnią wykonaną przez Iwonę Jaszczur po której Ks. Andrzej Jeżak podzielił się swoimi przemyśleniami jak zarówno zaśpiewał wraz z Elżbietą Stolarz Sutannę. Po czym reprezentanci Róż Różańca dzielili się przeżyciami połączonymi z modlitwą Różańcową, pomiędzy dzieleniem się śpiewane były wspólnie pieśni. Gościliśmy Sylwię Michałowską i Melissę Stolarz z Mississauga, aby uświetniły nasz program artystyczny. Wieczór Biskup Peter Hundt zakończył błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Bóg zapłać WSZYSTKIM za udział w 10-leciu Towarzystwa Różańca Św.
Dochód przeznaczony na zakup Tabernakulum w nowym kościele.

 
18 X 2008 Sala Przed Bankietem 10-lecia Towarzystwa Różańca Św.
                                                         
Biskup Peter Hundt,                                         Ks. Andrzej Jeżak                    Elżbieta Stolarz                      Biskup Peter Hundt
Diakon Ed Seedhouse with wife Lucy.         Teresa, Andrzej Kolasa          Przewodniczaca

            
Ks. Andrzej Jeżak         Iwona Jaszczur           Sylwia Michałowska Melissa Stolarz         Marian Stoppa

               
Claudia Cioncka           Ewa Cioncka             Krystyna Stoppa            Marcin Tota            Róża M.B. Licheńskiej
                                                                                                                   Sebastian Grzywna


 
ROK 2009

'Opłatek'
5 stycznia 2010 - odbył sie "Opłatek" w szkolnej sali. Dziękujemy przybyłym oraz organizatorom za przygotowanie. Bóg zapłać!

13 maja 2009 - Jak co roku, Towarzystwo Różańca wzięło udział w procesji ku czci Matki Boskiej Fatimskiej

14 czerwca 2009 - Procesja Corpus Christi

20 czerwca 2009 - Udział w uroczystej Mszy celebrowanej przez Arcybiskupa Thomas Collins.

ROK 2010

15 maja 2010 - Coroczny Flea Market - stolik Towarzystwa Różańca - wyprzedaż różnych religijnych drobiazgów.

13 maja - Procesja w rocznicę Objawień w Fatimie

6 czerwca - Corpus Christi - 4 Ołtarz Towarzystwa Różańca przy szkole

3 października 2010 - Historyczna Uroczystosć - "Wkopanie Pierwszej Łopaty" pod Nowy Kosciół z Arcybiskupem Thomas Collins i księży: Ks. Keith Wallace-Proboszcz, Ks. Tad Walczyk oraz Ks. Zygmunt Ostrowski, który był pierwszym proboszczem parafii.
25 grudnia 2010 - Gratulujemy nowemu zarządowi i polecamy Zarząd w ręce Maryi, aby Ona najlepsza nauczycielka, nauczyała i prowadziła  Jej dzieło Współodkupienia. Nowy Zarząd:
Przewodnicząca             Teresa Kolasa
Zastępca                        Teresa Zdyb
Skarbnik                       Janina Adamcewicz
Sekretarz                       Janina Pierzchała
Przypominamy, o dalszej zbiórce funduszy na Tabernakulum. Jest to zaszczytny dar serca członków Towarzystwa Różańca - $70 od osoby dorosłej, będzie końcową ofiara, która będzie dołączona do rozliczenia podatkowego. Czek należy wypisać na Holy Spirit Parish, lub pieniężną opłatę wrzucić do koszyczka z napisem – TABENAKULUM- nie zapomnij napisać swoje imię in nazwisko wraz  z adresem. Do tej pory zostało przekazane $11,442.37 na Tabernakulum.  Niech Bóg zamieszka w naszych sercach!               Elżbieta Stolarz

  ROK 2011

29 stycznia 2011 - "Opłatek" zorganizowany przez Towarzystwo Różańca Św. na polskiej hali. Dziękujemy wszystkim przybyłym na coroczne Świętowanie Bożego Narodzenia, dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania. Program słowno-muzyczny przygotowała Iwona Jaszczur wraz z chórem i Marcinem Tota. Dziękujemy Zarządowi i Zelatorkom za przygotowanie, a w szczególnosci Ani Pyz koorydnatorce. Bóg zapłać!
Dochód z opłatka i sprzedawanych pączków wraz ze składkami przekazano na Tabernakulum -Suma -  $12,992.37

8-9 kwietnia 2011 - Rekolekcje Parafialne, w którym brali udział członkowie Towarzystwa Różańca. Dziękujemy członkom za pomoc w przygotowaniu potraw i ciateczek na nasze 3 dniowe dni skupienia.

 

2012

maj 2012 - Janina Pierzchała zorganizowała z ramienia Towarzystwa Różańca Świętego zabawę z której dochód został przeznaczony na Fundusz Budowy Kościoła. Bóg zapłać wszystkim którzy przyczynili się do sukcesu zabawy.

16 wrzesnia 2012 - można było zobaczyć postępy w budowie Nowego Kościoła. Towarzystwo Różańca sprzedawało pączki w naszej przyszłej sali parafialnej. Dochód na budowę kościoła i wykończeniowych prac w zapleczach parafialnych.

7 października 2012 - 14 lecie Towarzystwa Różańca Świętego - Msza Dziękczynna.10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

 


10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

10 IV 2011
Rekolekcje na Hali Polskiej
z O. Sylwestrem Haśnikiem

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego

7 X 2012
Msza Św. w 14 Rocznicę powstania
Towarzystwa Różańca Świętego